img

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ผ่านเข้ารอบ 2 โครงการ Singha Biz Course 12Singha Biz Course 12 Smart Internship เข้ามารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการ Roadshow : Special Talk: Designing Your Future ออกแบบอนาคตด้วยประสบการณ์จริง วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Acc.Biz. 205 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานเปิดพิธี และมีการสอบแข่งขันข้อเขียนรอบที่ 1 จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ทั่วประเทศ ผลงานที่ได้รับจากการสอบข้อเขียนรอบที่ 1 และได้รับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 2 โครงการ Singha Biz Course 12 จำนวน 554 คน มีนิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.นางสาวมัชญาณี พันธะศรี บช24จศ83 2.นางสาวมัลลิกา พันธ์วิไล บช24จศ82 3.นายกรชวัล เพชรมหาศาล AC6007 4.นางสาวกัญญาณัฐ ยะไชยศรี บช24จศ83 5.นางสาวจันติมา วงษา AC6019 6.นางสาวปภัสสรา อินดี บช24จศ83 7.นางสาววิภาวรรณ สร้อยสด บช24จศ82 8.นางสาวศิริพร พืชนอก บช24จศ81 9.นายอนุรักษ์ ยังจันทร์ บช24จศ81 10.นางสาวอรพรรณ หนองมี บช24จศ83 นิสิตทั้ง 10 คน ที่เข้ารอบ 2 โครงการ Singha Biz Course 12 จะต้องร่วม Workshop กับ Singha Biz Course 12 ในวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจช่วยให้ตัวแทนนิสิตได้เข้ารอบสุดท้ายต่อไป
 ............................................... 
งานประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search