img

โครงการพี่เลี้ยงหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ฝึกปฏิบัติเรียนรู้เรื่องการบัญชีสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับบริษัท  ไทเบฟเวอเรจจำกัด  (มหาชน)  ได้จัดโครงการพี่เลี้ยงหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  : ฝึกปฏิบัติเรียนรู้เรื่องการบัญชีสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน  ณ  ห้อง EN – 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์   สวัสดิกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐวรรณ   มุสิก   กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบัญชีโดยถ่ายทอดจากนิสิตระดับปริญญาตรีสู่นักเรียนชั้ยประถมและมัธยม ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์  สร้างเครือข่ายให้กับคณะฯ และให้ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์   ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
3.อาจารย์ ดร. ธัญญธร  ศรีวิเชียร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญมน   วิทยาภูมิ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐวรรณ   มุสิก  
6.อาจารย์ ดร.อุเทน  เลานำทา
มาให้ความรู้และเพิ่มทักษะแก่นิสิตพี่เลี้ยงจำนวน 180 คนและนักเรียนจาก 9 โรงเรียนในจังหัดมหาสารคาม
ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า
250 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search