img

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์ อนุพงศ์ สุขประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนิสิตที่ได้รับรางวัลดังรายชื่อต่อไปนี้ - จิราภรณ์ ชอบทำ และ สุกัญญา ทองภู ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย) - พัฒนวดี ศิริจันทร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก (การประยุกต์ใช้เทคนิคการเลือกปัจจัยและเทคนิคแบบรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองในการพยากรณ์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย) - อาทิติยา ไกรทอง และ ฑิตยา มูลพิมพ์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก (การสร้างตัวแบบสำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล) - สุภาวดี แฉล้มไธสง และ บุษบา คำวิไชย ได้รับรางวัลระดับดี (การพยากรณ์จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล) - อภิสิทธิ์ เกตุวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย (การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เขตจังหวัดขอนแก่น) 
................................................... 
งานประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search