img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท AISคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท AIS โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดี   พร้อมด้วยผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ   กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร AIS เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ   ที่มีความประสงค์จะเข้าพบเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพื่อเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการเพื่อนิสิตคณะการบัญชี และการจัดการ  เรื่องการแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน  การสมัครเข้าทำงาน  การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน  รวมถึงการเรียนรู้บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีรายชื่อผู้บริหารบริษัท AIS ดังต่อไปนี้
1.คุณยงยุทธ  สุทธัง , ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.คุรปิยะ  บุญอบ,  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.คุณธีรยุทธ  ถิ่นทัพพระยา ,  ผู้จัดการแผนกเทคนิคลูกค้าองค์กรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.คุณทิพากร  โสภา , ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าองค์กรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5.คุณวสุวัฒน์  เรืองพูลสินธนา , ที่ปรึกษาลูกค้าองค์กรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6.คุณเสกสิทธิ์  สุวรรณ , ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคลูกค้าองค์กรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
7.คุณบุญเลิศ  พิพัฒน์ชลธี , วิศกรชำนาญการ
8.คุณอัคนี  ไพบูลย์ , วิศกรอาวุโส
9.ภิญญาพัชญ์  ต่อแสงธรรม,  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10.คุณวสันต์  พยัฆกุล  ผู้จัดการแผนการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search