img

โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้เข้าพบ นายจรัส ชิฌเฮือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม, ท่านปลัด อบต.เหล่าดอกไม้ และผู้นำชุมชน เพื่อรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมาและรับฟัง ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุม ในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งลงพื้่นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่แปลงถั่วของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ถั่วลิสงของนางสาวภรณ์ชนก วิชัยวงษ์ และศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ปูนาไทย บ้านหนองกุง (อรญาฟาร์มปูนาบ้านหนองกุง) อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

Comments

Search