img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายใน e-Commerce สำหรับวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายใน e-Commerce สำหรับวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายใน e-Commerce สำหรับวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามขึ้น พิธีเปิดโครงการฯ ได้นรีบเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ประธานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวรายงานโดยมีหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหัตถกรรมเครื่องจักสานหวายและกลุ่มทอผ้าไหม ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา และมีเหตุผลสำคัญคือในปัจจุบันการตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่สำคัญมาก เมื่อธุรกิจใดมีความเข้าใจและใช้เครื่องมือและมีช่องทางในการโปรโมทเว็บขายของออนไลน์หลากหลายวิธี เช่น การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media, Search Engine หรือแม้แต่ Viral Marketing ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มช่องทางการขาย การติดต่อสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าร้าน ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวก ในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติจริงในการทำธุรกิจออนไลน์ โดยสอนตั้งแต่การเตรียมตัว ในการทำธุรกิจออนไลน์ การถ่ายภาพสินค้า การจัดองค์ประกอบการสินค้า และเทคนิคการสร้างแพลตฟอร์ม ไปจนถึงการขายสินค้าเว็บไซด์ชื่อดังต่าง ๆ เช่น ลาซาด้า, shoppee, เทฟช๊อป เป็นต้น ศูนย์บริการวิชาการ ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้คตวามีรู้แก่ วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ และขอบขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ให้ความอนุเคราห์สถานที่จัดโครงการฯ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการจัดโครงการฯ ในครังนี้ #ascmbsmsu #ศูนย์บริการวิชาการ #โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม

Comments

Search