แผนผังเว็บไซต์ คณะการบัญชีและการจัดการ


 หลักสูตรที่เปิดสอน

      1.ปริญญาตรี
       บัญชีบัณฑิต
        -สาขาบัญชี
        -สาขาบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
       เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
        -สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
       บริหารธุรกิจบัณฑิต
        -สาขาการจัดการ
        -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        -สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
        -สาขาการจัดการประกอบการ
        -สาขาการจัดการทรพัยากรมนุษย์
        -สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
        -สาขาการตลาด
        -สาขาการเงิน
        -สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

      2.ปริญญาโท
       บัญชีมหาบัณฑิต
        -สาขาการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
        -สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
        -สาขาการบัญชี
       เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
        -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
       การจัดการมหาบัณฑิต
        -สาขาการจัดการมหาบัณฑิต
       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
        -สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
        -สาขาวิชาการจัดการการตลาด
        -สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

      3.ปริญญาเอก
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
        -สาขาวิชาการบัญชี
        -สาขาวิชาการจัดการ
        -สาขาวิชาการจัดการตลาด

ติดต่อภายใน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร . 0-4375-4333 ต่อ 3446
นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Search