ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการนิสิต

สำหรับผู้ดูแลระบบ

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2560 (28/08/2560)
  ขอแจ้งกำหนดช่วงวันจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (05/07/60)
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม (05/07/60)
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานบริษัท โตโย ออดิท จำกัด (05/07/60)
  ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 (26/06/60)
  แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการขอให้ห้องประชุมและรถยนต์กองกิจการนิสิต (26/06/60)
  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนิสิต รุ่นที่2 (15/06/60)
  ประกาศกำหนดการรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 ภาคการศึกษาที่1 (31/05/60)
  เกณฑ์การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตรหัส ๕๘ เป็นต้นไป
  ตารางลักษณะขอบเขตการคิดชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสานิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ กรอ และทุนการศึกษาทั่วไป (25/05/60)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (25/05/60)
  รายชื่อนิสิต (เทียบเข้า) ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคการศึกษา3/2559 (25/05/60)
  ปฏิทินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ติดต่อภายใน

ฝ่ายกิจการนิสิต
โทร . 0-4375-4333 ต่อ 3433 5632
โทรสาร . 0-4375-4422
facebook : ฝ่ายกิจการนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส.

Search