*** หมายเหตุ ***
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง SBB801 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
1. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ผู้ประสานงานกิจกรรม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม

โทรศัพท์ 094 445 4789
อีเมล pailin.n@acc.msu.ac.th
อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข
โทรศัพท์ 081 567 2756
อีเมล komkrit.w@mbs.msu.ac.th
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย
3. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.mbs.msu.ac.th
4. สามารถส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
5. อาจารย์ผู้ควบคุมทีมสามารถเป็นผู้คุมทีมได้มากกว่า 1 ทีม