*** หมายเหตุ ***
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Accbiz301-304 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ
1. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ผู้ประสานงานกิจกรรม :
อาจารย์ยงยุทธ รัชตเวชกุล
โทรศัพท์ 089 790 0979
อีเมล yongyut.r@acc.msu.ac.th
อาจารย์ณัฐอาภา สัจจวาที
โทรศัพท์ 081 058 1116
อีเมล natarpha.s@mbs.msu.ac.th

2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย
3. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.mbs.msu.ac.th
4. สามารถส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
5. อาจารย์ผู้ควบคุมทีมสามารถเป็นผู้คุมทีมได้มากกว่า 1 ทีม