*** หมายเหตุ ***
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง SBB801 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
1. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ผู้ประสานงานกิจกรรม :
อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน

โทรศัพท์ 088 226 4554
อีเมล sarinthree.u@acc.msu.ac.th

2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย
3. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.mbs.msu.ac.th
4. สามารถส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
5. อาจารย์ผู้ควบคุมทีมสามารถเป็นผู้คุมทีมได้มากกว่า 1 ทีม