ตารางกิจกรรม MBS-MSU OPEN HOUSE 2020

MBS – MSU Open House 2020
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

09.00 - 12.00 น.

กิจกรรมการออกบูธเพื่อแนะนำ 9 สาขาวิชา
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คณะฯ ได้เปิด
ทำการเรียนการสอน

ณ ลานชั้น 1
อาคาร Acc.Biz. และ
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

 

กิจกรรมการลด ละ เลิก การสร้างขยะ

ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1
อาคาร Acc.Biz.

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
หน่วยที่ 1 : การแข่งขันทักษะทางวิชาการแบบบูรณาการ MBS Challenge 2020

ห้อง SBB801 ชั้น 8      
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
หน่วยที่ 2 : การแข่งขันทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Business Pitching in English)

ห้อง SBB801 ชั้น 8      
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

 

การแข่งขันทำ TikTok       (รอบ 1)

ณ ลานชั้น 1 อาคาร Acc.Biz.
และอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

 

การแสดงดนตรีสด จากศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ

ศาลา MBS

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องสโมสรบุคลากร ชั้น2
อาคาร Acc.Biz.

13.00 - 16.00 น.

กิจกรรมการออกบูธเพื่อแนะนำ 9 สาขาวิชา
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คณะฯ ได้เปิด
ทำการเรียนการสอน

ณ ลานชั้น 1 อาคาร Acc.Biz.
และอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

 

กิจกรรมการลด ละ เลิก การสร้างขยะ

ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1
อาคาร Acc.Biz.

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
หน่วยที่ 1 : การแข่งขันทักษะทางวิชาการแบบบูรณาการ MBS Challenge 2020

ห้อง SBB801 ชั้น 8      
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
หน่วยที่ 2 : การแข่งขันทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Business Pitching in English)

SBB801 ชั้น 8      
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

13.00 - 16.00 น.

การแข่งขันทำ TikTok       (รอบ 2)

ณ ลานชั้น 1 อาคาร Acc.Biz.
และอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

13.00 - 16.00 น.

การแสดงดนตรีสด จากศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ

ศาลา MBS

10.15 - 10.30 น.
15.15. - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

ห้องสโมสรบุคลากร ชั้น 2
อาคาร Acc.Biz.

09.30 - 16.30 น.

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

เวทีกลาง
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร