การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) วิชาการบัญชี 1 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>


รายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร

การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA)
วิชาการบัญชี 1 รูปแบบออนไลน์ผ่าน ระบบ Cisco Webex Meetings


ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565
จัดโดย งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม

รับสมัครผู้เข้าอบรม บุคลากร นิสิต บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

     หัวข้อ หลักการบัญชี
          - กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
     หัวข้อ สินทรัพย์หมุนเวียน
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
     หัวข้อ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
          - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
          - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
          - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า)
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
          - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
          - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
          - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดิน ในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

     หัวข้อ งบการเงินรวม
          - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
          - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
          - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
          - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
     หัวข้อ หนี้สิน
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
          - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ ผลประโยชน์ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
     หัวข้อ เครื่องมือทางการเงิน
          - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
     หัวข้อ ภาษีเงินได้และเงินที่นำส่งรัฐ
          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
          - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
          - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และตอบปัญหาข้อซักถามในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings

ค่าลงทะเบียนอบรม วิธีการชำระค่าลงทะเบียน และวิธีแจ้งการชำระ
ค่าลงทะเบียน

     1. ค่าลงทะเบียนอบรม
          - บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
           - บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
     2. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
          ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
          ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5
     3. วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
          ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรมและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่อีเมล : naruemon.p@mbs.msu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

     หมายเหตุ :
          1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน) ให้ทำหนังสือ บันทึกข้อความขอเข้าร่วมการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณของต้นสังกัดเพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชี และการจัดการดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
          ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
          ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5
          2. ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ชั่วโมง

วิทยากร

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) วิชาการบัญชี 1

นายรังสิมันตุ์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต