การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้แนะนำ การลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant Single License : IC Single License <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>


รายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร

การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
(Investment Consultant Single License : IC Single License
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting


ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565
จัดโดย งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม

รับสมัครผู้เข้าอบรม บุคลากร นิสิต บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2565
     - สภาพแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน
     - ตราสารการเงินและการตัดสินใจลงทุน
     - อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์และอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
     - ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ ตราสารเกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน (EQUITY-LINKED PRODUCT) และกลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้ ประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้ความเสี่ยงจาก การลงทุนในตราสารหนี้
และการซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทย
     - ฝึกปฏิบัติการ ประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ และการซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทย

อบรมวันที่ 21 สิงหาคม 2565
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมพื้นฐานการวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม
     - การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
     - การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค
     - การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
     - กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
     - แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
     - มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
     - การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
     - ฝึกปฏิบัติการ การลงทุนในกองทุนรวม อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมพื้นฐานการวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

รูปแบบการอบรม

ฝึกปฏิบัติการและตอบปัญหา..

ค่าลงทะเบียนอบรม วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
และวิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

1. ค่าลงทะเบียนอบรม
     1.1 บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
     1.2 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
     1.3 ผู้ชำระค่าลงทะเบียนอบรมล่วงหน้า 2 สัปดาห์ (ก่อนวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565) คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
2. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
     ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
     ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5

3. วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
     ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรมและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่อีเมล : naruemon.p@acc.msu.ac.th
ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ :
     1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน) ให้ทำหนังสือ บันทึกข้อความขอเข้าร่วมการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณของต้นสังกัดเพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชี และการจัดการดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
     ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
     ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5

     2. ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ชั่วโมง

วิทยากร

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant Single License : IC Single License)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์

สาขาวิชาการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วารีศรี

สาขาวิชาการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม