โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


"Big Data R Programming for Data Science"
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLab304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)
หากมีผู้สมัครไม่ถึง 30 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดอบรม

รายละเอียด ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ขั้นตอนการชำระ ดาวน์โหลด ติดต่อ โรงแรมที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและผู้สนใจ จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560
     สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม R เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ได้

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฎิบัติการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 60 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมและการชำระค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม


วุฒิการศึกษา

     1.2012: PhD. Information Science, University of South Australia
     2.2002- 2004: M.S. Computer Science
     3.2000-2002: BB.A Business Computer

ประวัติการทำงาน

     2005- Present :Faculty of Accountancy and Management, Mahasarakham University
     2004 THAISAMSUNG , Programmer
     2002 ProgramDD.com, Manager (Web), Network Systems


Download Resume!

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   ค่าลงทะเบียนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)
   ค่าลงทะเบียนบุคคลภายภายนอก ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)
   วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
    1.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณ ของต้นสังกัด เพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชีและการจัดการ ดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ
    2.ชำระผ่านธนาคาร:
        ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        เลขที่บัญชี 517-2-10064-5

วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

        ผู้สมัครฯ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรม ภายในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2560 และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่ E-mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th หรือ โทรสาร 0-4375-4422

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4422
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2017 Teerasak. All rights reserved.