การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>


รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting


วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
จัดโดย งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม

รับสมัครผู้เข้าอบรม ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Excel

ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ดังนี้
1. ระบบปฏิบัติการ Windows 11 / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
2.โปรแกรม Microsoft Excel 2016 / Microsoft Excel 2019 / Microsoft 365

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

1. แนะนำ Microsoft Excel สำหรับผู้สอน
     - คีย์ลัดที่สำคัญใน Microsoft Excel (Excel Shortcuts)
     - การกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข (Conditional formatting)
2. การเตรียมข้อมูลและปรับแต่งข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
     - การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
     - การผสานข้อมูลและการกรองข้อมูล (Data Blending and Filtering)
     - การแปลงข้อมูลและปรับแต่งข้อมูลให้พร้อมใช้งาน (Data Transformation)
     - การรวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูล (Data Aggregation)
3. การกำหนดสูตรการคำนวณ (Dynamic Formulas)
     - การอ้างอิงเซลล์และการกำหนดชื่อให้กับเซลล์ (Absolute, Relative, Naming Cells)
     - การประยุกต์ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลตัวอักษร (Textual Formulas )
     - การจัดการข้อมูลเวลา (Date-time Formulas)
     - การคำนวณและเปรียบเทียบเงื่อนไข (Mathematical and Logical Formulas)
     - การเชื่อมโยงข้อมูล (Lookup Formulas)
     - การค้นหา คัดกรองและเรียงลำดับข้อมูล (Filter, Sorting and Grouping)
     - การสรุปข้อมูลด้วย Consolidation (3D Formula)
4. การตรวจสอบสูตรคำนวณ (Formula Auditing)
     - การประเมินและตรวจสอบข้อผิดพลาด (Evaluate Formulas and Error Checking)
     - การแสดงสูตรการคำนวณ (Show formulas)
     - การติดตามการเชื่อมโยงสูตร (Trace Formulas)
5. การจัดกลุ่มการแสดงข้อมูลและการตรึงหัวตาราง
     - การตรึงแนวของตาราง (Freeze the panel)
     - การจัดกลุ่มโครงร่างของข้อมูลในตาราง (Grouping cells)
6. การสร้างรายงานคะแนนด้วย Pivot
     - การสร้างและการแก้ไข Pivot Table
     - การกรอง จัดเรียงและจัดกลุ่มข้อมูล (Filter, Sorting and Grouping)
     - การคำนวณใน Pivot Table
     - การสร้าง Pivot Chart ในรูปแบบต่าง ๆ
     - การสร้าง Slicer และ Timeline


รูปแบบการอบรม

บรรยาย / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ (Workshop) และตอบปัญหาข้อซักถามในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

ค่าลงทะเบียนอบรม วิธีการชำระค่าลงทะเบียน และวิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

1. ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
2. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
          ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
          ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5
3. วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรมและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่อีเมล : academic@mbs.msu.ac.th วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ :
          1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน) ให้ทำหนังสือ บันทึกข้อความขอเข้าร่วมการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณของต้นสังกัดเพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชี และการจัดการดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
          ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
          ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
           เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5
          2. ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ชั่วโมง

วิทยากร

หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

อาจารย์เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม