โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
รายละเอียด

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อาจารย์ และ ผู้ที่สนใจ จำนวน 177 คน

หัวข้อการบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการ
1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ Destination Marketing : An Integrated Marketing Communication Approach
    การตลาดจุดหมายปลายทางด้วยแนวทางสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ


           วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
                                 นักการตลาดและสื่อสารการตลาดชื่อดัง
                                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ Adaptation for Tourism Business Survival During the Pandemic
   การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจท่องเที่ยวในภาวะโรคระบาด


           ผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ โดย
          1. คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี
              นายกสมาคมโรงแรมไทย
          2. คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์
              รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
          3. คุณมานิตย์ บุญฉิม
               ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดภายในประเทศ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
          4. ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
              กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

     ดำเนินรายการ เสวนาโดย :
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
                                 นักการตลาดและสื่อสารการตลาดชื่อดัง
                                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบ

บรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

ค่าลงทะเบียนอบรม วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
และวิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

1. ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
2. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
     ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าขอนยาง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
     ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรายได้)
     เลขที่บัญชี : 406-552932-8
3. วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
     ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรมและอัปโหลดหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซด์ http://acc.msu.ac.th/mbs_training ภายในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 (ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
     หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

วิทยากร

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ นักการตลาดและสื่อสารการตลาดชื่อดัง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี
นายกสมาคมโรงแรมไทย
คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์
รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณมานิตย์ บุญฉิม
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

เอกสารรายละเอียดโครงการ

จัดโดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม