โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น


รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น


วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Accbiz 302 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ
จัดโดย ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 40 คน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
2. เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
3. เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างมีประสิทธภาพ


รูปแบบการอบรม ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์

วิทยากร

หลักสูตร โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น

อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ

เอกสารโครงการ