ระบบบริการวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 24 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท เกียรติบัตร
24 นายนครินทร์ ประไพวงษ์ ระดับปริญญาเอก
23 นายธีรพัฒน์ บวรกิจวัฒนะ ระดับปริญญาเอก
22 นางสาวศิริประภา ประภากรเกียรติ ระดับปริญญาเอก
21 นายวีรภัทร ทาอามาตย์ ระดับปริญญาโท
20 นางสาวเปรมสินี ศรีทา ระดับปริญญาโท
19 นายวชิรวิทย์ ทุนทรัพย์ ระดับปริญญาโท
18 นางอนัญญา พรมโคตร ระดับปริญญาเอก
17 นางสาวนงลักษณ์ เหมทอง ระดับปริญญาเอก
16 นายศุภชัย ใบปอด ระดับปริญญาโท
15 นางสาวกาญจนา สังข์สุข ระดับปริญญาโท
14 นางสาวจารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ ระดับปริญญาเอก
13 นางสาวศุภากาญจน์ ลาบุตร ระดับปริญญาโท
12 นางสาวปิยพร แก้วโคตร ระดับปริญญาโท
11 นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์ ระดับปริญญาโท
10 นายนายพิทักษ์ บุญท้วม ระดับปริญญาโท
9 นายพัทยะ ธรรมบุตร ระดับปริญญาโท
8 นางสาวปาลิตา ปรีชาเดชเจริญ ระดับปริญญาโท
7 นางสาวศิรินทิพย์ อ้วนศรีเมือง ระดับปริญญาเอก
6 นางสาวปวีณ ฉายจิต ระดับปริญญาโท
5 นางสาวมัลลิกา พรหมดี ระดับปริญญาโท
4 นางสาวกาญจนา อะช่วยรัมย์ ระดับปริญญาโท
3 นายพงษ์ศวัฒน์ ทัศสมบัติ ระดับปริญญาโท
2 นางสาวนางสาวบุษยารัชน์ ภักดีรักษ์ ระดับปริญญาโท
1 นางสาวศิรินันท์ มศรีภูมิ ระดับปริญญาโท