โครงการอบรม

โครงการอบรมบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง

การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant Single License : IC Single License รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30


Team

คณะกรรมการดำเนินการ บริการวิชาการ

ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม

พิษณุ คุณชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย

บุคลากร

ณัฐธกานต์ จันดาโชติ

นักวิชาการศึกษา

นฤมล พันธุชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

Contact Us

Academic Service

งานบริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
มหาสารคาม 44150

academic@mbs.msu.ac.th

043-754333 ต่อ 5645