โครงการอุดหนุนการบูรณาการสู่ชุมชน ในหัวข้อ "เทคนิคการสร้างผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ครั้งที่ 1


รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

โครงการอุดหนุนการบูรณาการสู่ชุมชน ในหัวข้อ "เทคนิคการสร้างผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ครั้งที่ 1


วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.
ห้อง SBB-901 ชั้น 9 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ งานพัฒนาบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 คน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการทำผลงานวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ด้านการจัดทำผลงานวิชาการในตำแหน่งที่สูงขึ้น
3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และเพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการสร้างผลงาน ทางวิชาการให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.
4) เพื่อให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ วิธีการผลิตตำรา หนังสือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ
5) เพื่อผลักดันให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผลิตงานวิจัยและเอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ
6) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


รูปแบบการอบรม บรรยาย/อภิปราย/ตอบข้อชักถาม

วิทยากร

หลักสูตร โครงการอุดหนุนการบูรณาการสู่ชุมชน ในหัวข้อ "เทคนิคการสร้างผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ครั้งที่ 1

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน