โครงการอบรม หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

รายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่


วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้อง SBB 903 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)

1.อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 50 คน
2.นักวิชาการและนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน
จำนวน 80 คน
วัตถุประสงค์
1. ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และกระบวนการขอความยินยอม
3. การเขียนเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และแบบแสดงความยินยอมอาสาสมัคร
4. อภิปรายกลุ่มย่อยการพิจารณาโครงการวิจัย : กรณีศึกษา และนำเสนอผลการอภิปราย

รูปแบบการอบรม เสวนา และตอบปัญหาข้อซักถาม

วิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น