ระบบบริการวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง
80 ผศ.ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร คณะบัญชี อาจารย์ wait..
79 อ.ดร.นภัทร จันทรจตุรภัทร คณะบัญชี อาจารย์ wait..
78 อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง คณะการบัญชี มมส. อาจารย์ wait..
77 นางสาวทัดสุดา อิ่มสุวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ wait..
76 นางสาวสุกัญญา สิตวัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ wait..
75 นายวชิรวิทย์ ยัติสาร คณะการบัญชีและการจัดการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา wait..
74 นางสาวณรัชยา แก่นสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษา wait..
73 นายสิทธิ์ เอมดี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ wait..
72 นางสาวณิชาพร ฤทธิบูรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ นักวิชาการศึกษา wait..
71 นายวัฒนา รัตน์รองใต้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ wait..
70 อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
69 นายเอกภูมิ วงษาไฮ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ wait..
68 อ.ดร.แพรวไพลิน จันทรโพธิ์ศรี MBS อาจารย์ wait..
67 นายนวัฒกร โพธิสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา wait..
66 ผศ.ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารยื์ประจำ ภาควิชาการจัดการ มมส wait..
65 นายประวีณ ปานศุภวัชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ wait..
64 ผศ.ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร คณะการบัญชีและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ wait..
63 นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ wait..
62 นางสาวอิสรีย์ กี่อย่างรุ่งเรือง คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นัิกวิจัย wait..
61 นายณัฐวงศ์ พูนพล คณะการบัญชีและการจัดการ นักวิจัย wait..
60 นายธีระ เทียนรุ่งไพศาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาปริญญาเอก wait..
59 นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับปริญญาเอก wait..
58 อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
57 ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ผศ. wait..
56 ผศ.ดร.ศรัญญา รักสงฆ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ wait..
55 นายชยพัทธ์พลบูรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ นิสิต ปริญญาเอก wait..
54 นายภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
53 นายณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
52 นางสาวชุติกาญจน์ เทพดู่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากร ชำนาญการ wait..
51 นางสาวอภิราดี จันทร์แสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ wait..
50 อ.ดร.สุพัฒตรา นัดธีร์ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
49 นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ - นักวิจัย wait..
48 รด.ดร.จิตติมา ประสาระเอ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อาจารย์ wait..
47 นางสาวกุลิสรา ลิ้มสุวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
46 ผศ.ดร.ภัทรพล ทศมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองคณบดี wait..
45 นายอาทิตย์ โคชขึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) อาจารย์ wait..
44 นางสาวสุพัตรา บุตราช ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่วิจัย wait..
43 นายยุทธชัย เกราะแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
42 นายปริญญา เลิศประเสริฐ คณะการบัญชีและการจัดการ นิสิตปริญญาโท wait..
41 นางนงลักษณ์ เห็มทอง คณะบัญชีและการจัดการ มมส. นักศึกษาปริญญาเอก wait..
40 นายนิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร คณะการบัญชีและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ wait..
39 อ.ดร.ชุติญา คันธพนิต คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
38 อ.ดร.ชินภัทร คันธพนิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ wait..
37 นายอัครวิชช์ รอบคอบ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ wait..
36 นางสาวกมลวรร พานพินิจ คณะพยาบาลศาสตร์ นิสิต ป.โท wait..
35 ผศ.ดร.อุระวี คำพิชิต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม อาจารย์ wait..
34 นายโกเมธ ดวงอัน เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสต wait..
33 ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
32 ผศ.กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ คณะการบัญชีและการจัดการ นิสิตปริญญาเอก wait..
31 นางสาวCao Thi Hong Van คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ wait..
30 อ.ดร.ธนภร เพ่งศรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาจารย์ wait..
29 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
28 นายวรวุฒิ จำลองนาค วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ wait..
27 นางสาวอารียา บุญมาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชี wait..
26 นางNguyen Thu Hoai คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ wait..
25 นายราตรี โสโพธิ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ wait..
24 นายสุรดิษ ภาคสุชล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ wait..
23 นางชลธิชา อินอุ่นโชติ คณะการบัญชีและการจัดการ นักวิชาการศึกษา wait..
22 นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน wait..
21 นางวาสนา จันทะกล คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ wait..
20 นางสาวกุสุมา ดังกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) อาจารย์ชำนาญการพิเศษ wait..
19 อ.ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์ MBS, MSU อาจารย์ wait..
18 นางสาวภัทรภร วัฒนธรรม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการพัสดุ wait..
17 นางสาวณฐมน แสงใสแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) นักวิชาการเงินและบัญชี wait..
16 นางสาวชลิดา วิมานยัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นักวิชาการพัสดุ wait..
15 นายพิทักษ์ บุญท้วม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิต ปริญญาโท wait..
14 อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
13 นางสาวอัญชลี สุขขีวัฒน์ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
12 นางสาววิชนี เอี่ยมชุ่ม MBS MSU อาจารย์ wait..
11 ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ผู้สอนและนักวิจัย wait..
10 อ.ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
9 ผศ.ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ คณะการบัญชีและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ wait..
8 นางสาวธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ wait..
7 ผศ.ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ wait..
6 นายกฤษฎา วรรณจักร โรงพยาบาลนามน นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ wait..
5 นางสาวสุภาวดี สาที คณะสาธารณสุขศาตร์ นิสิตป โท wait..
4 นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นิสิต ป.โท wait..
3 นางสาวจารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นิสิตปริญญาเอก wait..
2 ผศ.ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ wait..
1 ผศ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ wait..