โครงการอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs (TFRS for NPAEs) (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2566)” <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>


รายละเอียด

โครงการอบรม เรื่อง

“เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs (TFRS for NPAEs) (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2566)”


วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Casio WebEx Meetings
จัดโดย สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม : นักบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ

หัวข้อ
     1.แนวคิดการเปลี่ยนแปลง
     2.การเปลี่ยนแปลง NPAEs 22 บทเดิม 6 บทใหม่
     3.ประเด็นทางปฏิบัติ

รูปแบบการอบรม

อบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings

วิทยากร

โครงการอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs (TFRS for NPAEs) (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2566)”

ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

อนุกรรมการการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี