• สายวิชาการทั้งหมด

  118

 • ข้าราชการฯ

  12

 • พนักงานวิชาการ

  92

 • พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

  3

 • ลาศึกษาต่อ

  5


 • ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ

  อาจารย์สาขาวิชา ทั้งหมด ข้าราชการ พนักงานวิชาการ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ กำลังศึกษาต่อ
  สาขาวิชาการบัญชี 31 7 21
  สาขาวิชาการตลาด 18 1 13 3
  สาขาวิชาการจัดการ 36 2 29 3
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 2 16 1
  สาขาวิชาการเงิน 7 1 6
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 13 4 7 1

 • สายสนับสนุนทั้งหมด

  51

 • ข้าราชการฯ

  1

 • พนักงานปฏิบัติการ

  43

 • ลูกจ้างชั่วคราว

  7 • ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

  ฝ่ายงาน ทั้งหมด ข้าราชการ พนักงานปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ      1 1
  งานวิเทศสัมพันธ์     
  งานวิจัย      1 1
  งานพัฒนานิสิต      2 2
  งานประกันคุณภาพการศึกษา      3 3
  งานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      10 7 3
  งานบัญชี การเงิน และพัสดุ      8 8
  งานแผนและงบประมาณ      2 2
  งานยานยนต์      5 2 3
  งานโสตทัศนูปกรณ์      2 2
  งานโครงสร้างพื้นฐาน      2 2
  งานบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล      4 4
  งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ      2 2
  งานพัฒนาบุคลากร      2 2
  งานเลขานุการคณะ      4 3 1
  งานบริการวิชาการ      3 3