ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
กิรินดา ไชยศรีสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
นพกร มูลศิลป์
นักวิชาการศึกษา
ธวัชชัย รัชสมบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พรทองพูน มิอามาตร
นักวิชาการศึกษา
กานต์พิชชา ร่วมรส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักชาติ แดงเทโพธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กฤตกนก ศรีพิมพ์สอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธีระวุฒิ ก่องคำ
นักวิชาการศึกษา
นวกานต์ วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาทิตย์ บรรเทา
พนักงานทั่วไป
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์
นักวิชาการศึกษา