ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
กิรินดา ไชยศรีสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
นพกร มูลศิลป์
นักวิชาการศึกษา
ธวัชชัย รัชสมบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พรทองพูน มิอามาตร
นักวิชาการศึกษา
กานต์พิชชา ร่วมรส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักชาติ แดงเทโพธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ธีระวุฒิ ก่องคำ
นักวิชาการศึกษา
นวกานต์ วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาทิตย์ บรรเทา
พนักงานทั่วไป