ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
รักชาติ แดงเทโพธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ธวัชชัย รัชสมบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นพกร มูลศิลป์
นักวิชาการศึกษา
กิรินดา ไชยศรีสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
พรทองพูน มิอามาตร
นักวิชาการศึกษา
ธีระวุฒิ ก่องคำ
นักวิชาการศึกษา
นวกานต์ วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาทิตย์ บรรเทา
พนักงานทั่วไป
วรรณพร ลิงลม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป