ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
แสนสุข ภาสอน
นักวิชาการศึกษา
ประภัสสร จรัสอรุณฉาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
พรพิชิต โพธิ์ศรี
นักวิชาการศึกษา