ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
ประภัสสร จรัสอรุณฉาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
แสนสุข ภาสอน
นักวิชาการศึกษา
พรพิชิต โพธิ์ศรี
นักวิชาการศึกษา