ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานพัฒนานิสิต

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
ชลธิชา อินอุ่นโชติ
นักวิชาการศึกษา
สุทัศน์ คมขำ
นักวิชาการศึกษา
เมทาวิน งามเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป