ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานบริการวิชาการ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
พิษณุ คุณชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย
บุคลากร
นฤมล พันธุชา
นักวิชาการเงินและบัญชี