ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานเลขานุการคณะ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
เฉลิมพล ชนะมินทร์
นักวิชาการศึกษา
พิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์
นักประชาสัมพันธ์
จุฑามาศ อรรถโยโค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รุจิลักษณ์ ดวงกาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป