ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานเลขานุการคณะ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
เฉลิมพล ชนะมินทร์
นักวิชาการศึกษา
จุฑามาศ อรรถโยโค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์
นักประชาสัมพันธ์