ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
อัณณ์ภิศา ราร่องคำ
นักประชาสัมพันธ์
ณมน มณีโชติ
นักประชาสัมพันธ์
กฤตกนก ศรีพิมพ์สอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป