ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
สมพร วงษ์จำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริญญา จันทรภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทองสน พลมีศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ธีรศักดิ์ พาโคกทม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์