ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานโครงสร้างพื้นฐาน

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
วัฒนา รัตน์รองใต้
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ลำไพร ทองบ่อ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา