ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานโสตทัศนูปกรณ์

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
จิตรณรงค์ นาใจคง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปิยะสันต์ บุญพระ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา