ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานยานยนต์

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
ทรงภพ จันทร์ลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภูมิพัฒน์ จันทร์ลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รนภักดี ลิงลม
พนักงานขับรถยนต์
จตุพล ฤทธิสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กิตติภณ รัดถา
พนักงานขับรถยนต์