ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานแผนและงบประมาณ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
นันทกานต์ ไชยเยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จิราลักษณ์ ครุฑจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน