• สายวิชาการทั้งหมด

  124

 • ข้าราชการฯ

  7

 • พนักงานวิชาการ

  105

 • พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

  3

 • ลาศึกษาต่อ

  6


 • ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ

  อาจารย์สาขาวิชา ทั้งหมด ข้าราชการ พนักงานวิชาการ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ กำลังศึกษาต่อ
  สาขาวิชาการบัญชี 31 3 28
  สาขาวิชาการตลาด 18 1 13 3
  สาขาวิชาการจัดการ 36 31 3 1
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 18 1
  สาขาวิชาการเงิน 7 1 6
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 13 2 9 1

 • สายสนับสนุนทั้งหมด

  54

 • ข้าราชการฯ

  1

 • พนักงานปฏิบัติการ

  43

 • ลูกจ้างชั่วคราว

  10 • ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

  ฝ่ายงาน ทั้งหมด ข้าราชการ พนักงานปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ      1 1
  งานวิเทศสัมพันธ์     
  งานวิจัย      1 1
  งานพัฒนานิสิต      3 2 1
  งานประกันคุณภาพการศึกษา      3 3
  งานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      9 6 3
  งานบัญชี การเงิน และพัสดุ      8 8
  งานแผนและงบประมาณ      3 3
  งานยานยนต์      6 2 4
  งานโสตทัศนูปกรณ์      2 2
  งานโครงสร้างพื้นฐาน      2 2
  งานบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล      5 4 1
  งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ      3 2 1
  งานพัฒนาบุคลากร      2 2
  งานเลขานุการคณะ      3 3
  งานบริการวิชาการ      3 3