ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม
บช.ด.(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม.(การบัญชีวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สลักจิต นิลผาย
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การบัญชีบริหาร)มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.นภัทร จันทรจตุรภัทร
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อ.ดร.อัญชลี สุขขีวัฒน์
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พณ.ม.(บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.อมฤต สมพงษ์
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.รสจรินทร์ กุลศรีสอน
PhD in Accounting and Finance, The University of Strathclyde, UK
อ.ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.ธกานต์ ชาติวงค์
ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กฤตยา แสงบุญ
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A.(Finance) Illinois State University, USA.
อ.วิชนี เอี่ยมชุ่ม
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.นันทนา งามตามพงศ์
บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
1. Master of International Economics and Finance University of Queensland, Australia 2. Master of Business (Accounting) Queensland University of Technology, Australia
อ.ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์
บช.ม.(แขนงวิชาบัญชีการเงินและการตรวจสอบ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง
บช.ม (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา