ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
รศ.นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
บช.ม.(การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม
บช.ด.(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม.(การบัญชีวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การบัญชีบริหาร)มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.อุเทน เลานำทา
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.สลักจิต นิลผาย
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.นภัทร จันทรจตุรภัทร
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.รสจรินทร์ กุลศรีสอน
PhD in Accounting and Finance, The University of Strathclyde, UK
อ.ดรกฤตยาวดี เกตุวงศา
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.ธกานต์ ชาติวงศ์
ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กฤตยา แสงบุญ
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A.(Finance) Illinois State University, USA.
อ.อัญชลี สุขขีวัฒน์
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พณ.ม.(บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.ดร.อมฤต สมพงษ์
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.วิชนี เอี่ยมชุ่ม
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.นันทนา งามตามพงศ์
บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
1. Master of International Economics and Finance University of Queensland, Australia 2. Master of Business (Accounting) Queensland University of Technology, Australia
อ.ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์
บช.ม.(แขนงวิชาบัญชีการเงินและการตรวจสอบ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง
บช.ม (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา