ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
รศ.ดร.การุณย์ ประทุม
วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
Ph.D. Asian Institute of Technology (AIT),THAILAND.
บธ.ม (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
Ph.D.(Technology Management) Technological University of the Philippines, Philippines
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี
วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ
Ph.D.(Economics) Lincolns University, New Zealand
M.B.A.(Financial Management) City University, USA.
ผศ.ดร.พันคม ศรีบุญลือ
Doctor of Philosophy in Management (Ph.D. Management), Mahasarakham Business Scool, Mahasarakham University.
ผศ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
2010 : Doctor of Philosophy(Management), Mahasarakham University.
2001 : Master of Arts, Khon Kean University.
1994 : Bachelor of Arts, Rangsit University.
ผศ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
M.B.A.(Business Administration) Florida Metropolitan University,USA.
ผศ.ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
M.Sc.(Maritime Studies and International Transports) University of Wales, UK.
Diploma in Maritime Studies, The London School of Maritime Studies, UK.
พศ.ม.(การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กจ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี
MBA. (Management) Ritsumeikan Asia Pacific University, Oita, Japan
ผศ.ทัดสุดา อิ่มสุวรรณ
Master of Science (Logistics) จาก University of Wollongong, Australia
อ.ดร.กมล เสวตสมบูรณ์
D.B.A.(Business Administration) University of South Australia, Australia
M.B.A.(Business Administration) Bellevue University, USA.
อ.ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์
DB.A. (Marketing) Alliant International University,USA M.Sc.(Project Management) Northumbria University, UK.
อ.ดร.ภัชษร สิ่วสำแดงเดช
Ph.D. (Management) Charles Darwin University, Australia
M.B.A.(Business Administration) Gardner-Webb University, USA.
อ.ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน
Ph.D. in Aviation Science, Florida Institution of Techanology, USA
อ.ดร.วราวรรณ ชูวิรัช
M.Com.(Business) Macquarie University, Australia
อ.ดร.ณศิว์ ชูวิรัช
M.Com.(Business) Macquarie University, Australia
อ.ดร.การันต์ กิจระการ
D.B.A. (Management) Victoria University, Australia
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อ.ดร.ดวงรัตน์ ธารดำรงค์
D.B.A. (Management) Victoria University, Australia
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อ.ดร.กาญจนา หินเธาว์
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(การบริหารเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อ.ดร.พีรวัฒน์ ไชยล้อม
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.ดร.จิรายุ รัตนบวร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.จินตพร ม่วงเขียว
อ.Adam Kissel Bates
d
อ.Andrew Ronald Cottam
Business Management Degree Marketing Diploma,University oF READING
อ.กุลิสรา ลิ้มสุวรรณ
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.Byung Ho Yu
Master of Social Work,Asian Institute of technology (AIT)
อ.เอกภูมิ วงษาไฮ
M.B.A.(International Management),Asian Institute of Tachnology
อ.วราวุฒิ นาคบุญนำ
วท.ม.(การบริหารเทคโนโลยี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา