ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
Ph.D. (Computer Science) Bhim Rao Ambedkar University, India.
Ph.D. (Computer Education) Magadh University, India.
Advance Diploma in Software Engineering, National Institute of Computer Technology, Bangalore, India.
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
Ph.D.(Information Technology) University of South Australia, Australia
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ปร.ด.(การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร
Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
Electrical and Computer Engineering, Ph.D., MSU
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
วส.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ดร.ณัฐอาภา สัจจวาที
ปร.ด.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
Ph.D.(Computer Science), Faculty of Engineering, School of Computing, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia.
อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี
Ph.D. in Information Systems, Nova Southeastern University, Florida USA.
อ.ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง
วท.ม. (วิศวกรรมเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
MBA (Business Analytics) Nova Southestern University, USA
อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล
M.Sc. (E-Business), School of Information Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi.
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
อ.เมธาพร อบทอง
M.Sc. (Computer Science) Khon Kaen University