ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการเงิน

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์
Ph.D. (Finance) University of Birmingham, UK.
M.Sc. (Financial Management) University of East London, UK.
ผศ.ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย
รป.ด. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ประภัสสร วารีศรี
ปร.ด.เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริการธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อ.ดร.ศตคุณ แก้วมุงคุณ
ปร.ด. (การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม M.B.A.(Finance) University of New Orleans, USA.
อ.ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ชินภัทร คันธพนิต
Ph.D.(Finance) Victoria University, Australia
M.A.F. University of Western Sydney, Australia
อ.ดร.ชุติญา คันธพนิต
PhD (Finance and Banking) RMIT University, Australia
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา