ข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs


ลำดับที่ วันเวลากิจกรรม/ข่าว ชื่อกิจกรรม/ข่าว ข้อความข่าวภาษาไทย ข้อความข่าวภาษาอังกฤษ
16 28-29 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้น : หลักสูตร Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner Workshop
ลิงค์ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้น : หลักสูตร Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner Workshop" ขึ้น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มมส (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และอาจารย์ ดร.เอกชัย แน่นอุดร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ กล่าวว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกประเภทธุรกิจและถือเป็นหนึ่งใน Disruptive Technology หรือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ แทนเทคโนโลยีเดิม เช่น เทคโนโลยี AI, Big Data ,Cloud , IoT, 5G และ Blockchain ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้านในภาครัฐ ภาคการเกษตร การแพทย์ พลังงาน และการเงิน เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ฝ่ายฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการขึ้น ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนี้ออกแบบและจัดทำเพื่อให้ผู้อบรบได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนสกุลเงินดิจิทัล ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับพัฒนาระบบ โดยใช้แพลตฟอร์ม Ethereum ประกอบการสอน โดยเน้นความเข้าใจในเชิงลึกในด้านทฤษฎีรวมทั้งการปฏิบัติ ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อิทธิพล เอี่ยมภูงา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี คณาจารย์ นิสิตที่สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักลงทุนด้านสกุลเงินดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 23 คน ภาพ/ข่าว : พิษณุ คุณชื่น / ส.อ.หญิงนฤมล พันธุชา #MBS_Together #ascmbsmsu During November 28th-29th, 2020, The Department of Innovation and Academic Services of Mahasarakham Business School organized the workshop called "Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner" led by Assistant professor Dr. Kriangsak Chanthinok, Associate Dean for Innovation and Academic Services, and Dr. Ekkachai Naenudon, Assistant Dean for Innovation and Academic Services. The workshop responded to the trend of blockchain technology which is now playing a crucial role for all types of business and is considered as one of the emerging disruptive technologies. The content in this course is designed and prepared for the attendees to have the knowledge and the understanding of Cryptocurrency Blockchain Technology from the basic level to the practical level. There were 23 participants who attended the workshop including students, digital currency investors, and people who are interested in information technology.
14 วันที่ 15 กันยายน 25 กิจกรรมสะท้อนบทเรียนจากชุมชนสำหรับพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ได้เป็นตัวแทนคณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนบทเรียน สำหรับพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการระหว่างศาสตร์ ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคมและโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว(CMARE) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกาาเป็นพี่เลี้ยงเยาวชนสู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 3 ศาสตร์ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการจัดการการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและใช้ต้นทุนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้ แบบรู้แจ้งเห็นจริงและสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ Reflexive lessons and activities from the community for developing local curriculum On Tuesday, September 15, 2020, Dr. Achariya Issarapaibool, the Director of Academic Services and Special Affairs Center, Mahasarakham Business School participated in activities for reflexive lessons learned for the development of the local curriculum at Khok Korn Phitthayakhom School and Na Chueak Pittayasarn School, Na Chueak District, Maha Sarakham Province. This is the integration of the three disciplines, environmental, social and economic in order to raise the level of teaching and learning management at the secondary level and use local costs as a learning center for local students for learning. Informed and able to adapt to climate change.
13 29 - 30 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน หัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม" ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีบ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ และพิธีเปิด นายอาทิตย์ ภูมิแกดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวต้นรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และอาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ศูนย์บริการวิชาการจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโคงการๆ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาสิ่งทอซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น และผู้บริโภคให้ความสนใจหรือมีความต้องการมากขึ้น และยินดีที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ไม่ว่าด้วยราคาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป หรือในราคาที่เท่ากัน ซึ่งท้องถิ่นได้หันมาพัฒนาสินค้านวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคได้ ประกอบกับบ้านหัวขัว หมู่ 4 มีผู้ใหญ่อาทิตย์ ภูมิแกดำ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาเป็นผู้ผลักดันและนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนา แต่สิ่งที่ชุมชนยังขาดและมีความต้องการคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงทำให้ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในครั้งนี้ และได้เชิญคุณแม่แสงจันทร์ บุญหล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นแบบและตัดเย็บ จากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และทีมงานมาเป็นวิทยากร เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน Workshop and Academic Service Project for Community Project on Value Added Creation and Processing of Community Products to Increase Marketing Channels of OTOP Tourism Community, Nawat Withi, Ban Hua Khua, Kae Dam District, Maha Sarakham Province Between 29 - 30 August 2020 Academic Service Center of Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, organized a "Workshop and Academic Service Project for Community on Value Added Creation and Community Product Processing to increase marketing channels for OTOP tourism community, Nawatwithi Ban Hua Khua, Kae Dam District, Maha Sarakham Province." This is due to the continuous development of textiles in the local area. In addition, consumers pay more attention or willing to purchase these items no matter what the higher price compared to conventional products at the same price. Therefore, the local people has turned to develop innovative textile products to meet the needs of the consumer market. Besides, Ban Hua Khua Moo 4, there is an adult Athit Phum Kaadam who is the head of the developer who drives and leads various activities that will cause local development. However, the community still lacks, and needs is product processing and adding value to more diverse products. Thus, the center organized this academic service project to help them.
12 21 - 22 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายใน e-Commerce สำหรับวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลิงค์ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายใน e-Commerce สำหรับวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวาย หมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามขึ้น พิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ประธานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวรายงานโดยมีหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหัตถกรรมเครื่องจักสานหวายและกลุ่มทอผ้าไหม ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา และมีเหตุผลสำคัญคือในปัจจุบันการตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญมาก เมื่อธุรกิจใดมีความเข้าใจและใช้เครื่องมือและมีช่องทางในการโปรโมทเว็บขายของออนไลน์หลากหลายวิธี เช่น การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media, Search Engine หรือแม้แต่ Viral Marketing ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มช่องทางการขาย การติดต่อสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าและ ลดค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าร้าน ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติจริงในการทำธุรกิจออนไลน์ โดยสอนตั้งแต่การเตรียมตัวในการทำธุรกิจออนไลน์ การถ่ายภาพสินค้า การจัดองค์ประกอบการสินค้า และเทคนิคการสร้างแพลตฟอร์ม ไปจนถึงการขายสินค้าเว็บไซด์ชื่อดังต่าง ๆ เช่น ลาซาด้า, shoppee, เทฟช๊อป เป็นต้น ศูนย์บริการวิชาการ ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ Workshop project for online business strategy course to increase sales in e-Commerce for community enterprise of Rattan wicker, Wang Phai Village, Lat Phatthana Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province ......................Between 21 - 22 August 2020, Academic Service Center of Mahasarakham Business School, Mahasarakham University Organized a project, one faculty, one arts and culture Annual Fiscal Year 2020 under the name of the online business strategy workshop project to increase sales in e-Commerce for community enterprises, rattan wicker Wang Phai Village, Lat Pattana Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham Province Project. It is a continuation of the exchange to learn about handicrafts, rattan wickerwork and silk weaving groups. In the past Kalasin Province And there is a very important reason that online marketing is now a very important business driving tool. When any business understands and uses tools and has multiple channels to promote online sales web such as online marketing via Social Media. The project management of this workshop will focus on community enterprises to learn the theory and practice in doing business online.
11 13 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า 2563
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้เข้าพบ นายจรัส ชิฌเฮือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม, ท่านปลัด อบต.เหล่าดอกไม้ และผู้นำชุมชน เพื่อรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุม ในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่แปลงถั่วของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงของนางสาวภรณ์ชนก วิชัยวงษ์ และศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ปูนาไทย บ้านหนองกุง (อรญาฟาร์มปูนาบ้านหนองกุง) อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม The following up Goal-oriented Research for fiscal year 2020: The peanut processing project On August 13th , 2020, Dr.Palan Jantarajaturapath, head organizer of the project together with committees of department of Academics Services, Mahasarakham Business School, Mahasarakham University received warm welcome from Mr.Jaras ChinHeung, Chief of LaoDokMai district as well as Permanent Secretary and local community representatives. The community also shared the problems, provided opinions of peanut processing for possible solutions for further improving process development.
10 24 กรกฎาคม 2563 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหัตถกรรมเครื่องจักสานหวายและกลุ่มทอผ้าไหม จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหัตถกรรมเครื่องจักสานหวายและกลุ่มทอผ้าไหม จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น โดยการนำของ อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ, ผศ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ประธานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 และบุคลากรคณะฯ ได้นำพาคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านวังไผ่ ต.ลาดพัฒนา จ.มหาสารคาม จำนวน 13 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์หวาย บ้านหนองแวงใต้ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเครื่องจักสานหวาย ผักตบชวาและกก หมู่บ้านวังไผ่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ให้นำความรู้จากการศึกษาดูงานลายผ้าไทย การขึ้นลวดลายจากวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเครื่องจักสานหวายที่มีชื่อเสียงไปประยุกต์ใช้กับชุมชนโดยการเรียนรู้พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีสูงขึ้น ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องขอขอบคุณ ผู้นำชุมชนและประธานกลุ่มเฟอร์นิเจอร์หวาย บ้านหนองแวงใต้ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจักสานหวายในท้องถิ่นและการนำเดินดูวัตถุดิบพร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนให้คณะศึกษาดูงานได้เรียนรู้ร่วมกัน และขอขอบคุณท่านปลัด อบต.บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และบุคลากรทุกท่านในการต้อนรับและแนะนำประวัติความเป็นมาของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ One Faculty One Art and Culture: Wicker handicraft and Silk weaving knowledge exchange project. On July 24th, 2020, Academic Services Center of Mahasarakham Business School, Mahasarakham University provided One Faculty One Art and Culture project entitled “Wicker handicraft and Silk weaving knowledge exchange project” in order to develop and promote the folk wisdom products of silk weaving group at Kalasin province. As the lead of Dr.Achariya Issarapaibool, The Director of Academic Services and Special Affairs Center together with Assistant Professor Dr.Ploychonpoo Kittikunchotiwat, the head organizer of project led the committees of local community group exchange and demonstrate methods of silk weaving, sedge weaving as well as rattan furniture making. This project aimed to enhance process of weaving as well as disseminate knowledge. In addition, the committees of local community group can apply knowledge and producing in their communities.
9 4 - 5 มิถุนายน 2563 โครงการอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดการอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่ม สามารถจัดทำแผนความต้องการของกลุ่มได้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการระดมทุนและกองทุนหมุนเวียนให้กลุ่มดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน โดยการอบรม อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งวิทยากรจากคณะฯ 2 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร และ 2. อาจารย์ ดร.นภัทร จันทรจตุรภัทร ได้บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร, การบริหารทุนและทรัพยากร, การบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ, การจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก, การพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร และการให้ความสำคัญกับชุมชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี Smart Farmer จำนวน 20 คน และ Young Smart Farmer จำนวน 20 คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามที่ให้เกียรติเชิญคณะวิทยากรจากศูนย์บริการวิชาการ ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง The training program: Smart Farmer and Young Smart Farmer for group management On June 4-5, 2020, The Academic Services Center of Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, hosted the training program entitled Smart Farmer and Young Smart Farmer for group management at Plants Breeding Center, Mahasarakham province. This event receive an honorable regards from Dr.Achariya Issarapaibool, The director of Academic Services and Special Affairs Center, and Dr. Palan Jantarajaturapath together with Dr.Napat Jantarajaturapath, who served as a keynote speaker as well as talked in a forum on topics consisting of: 1. Organization management 2. Funds and resources management 3. Organization active management 4. Membership advantage management 5. Knowledge improvement and ability of agriculturist 6. The importance of local community The project has received wide cooperation from lecturers of Mahsarakham university and the members of Plants breeding center, as they had sightseeing around the center, and there were more than 40 smart farmers participated the event.
8 10 มีนาคม 2563 โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 และนางสาววรัชฐนันป์ เครือวรรณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนแปรรูปถั่วและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติป่าโคกข่าวตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตการแปรรูปถั่วลิสงจาก"กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน" ณ กลุ่มถั่วป่านทอง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มชนเกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงาน และได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้กับชุมชนโดยการเรียนรู้พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการต่อยอดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าที่คณะฯ ได้ดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยการศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ประธานกลุ่มฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำในการการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ เมล็ดถั่วลิสง มาผสมผสานกับภูมิปัญญาของแม่บ้านเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่เป็นธรรมชาติ รสชาติ กรอบ มัน เค็ม แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งเมล็ดถั่วลิสงที่คัดเมล็ดนำมาทอด คลุกเกลือผสมไอโอดีน อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินอาหารของคนอีสานออกมาเป็นรสชาติ และรูปแบบที่แปลกใหม่ของถั่วลิสง เป็น “ถั่วปานทอง” ทำให้ถั่วลิสงมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น The first goal-oriented Research for fiscal year 2020: The peanut processing project On March 10th, 2020, village chief together with the leader of local community for peanut processing and natural products of Lao Dok Mai, Chuen Chom district, was led by Dr.Palan Jantarajaturapath, head of the project, attended and discussed the processing of peanut project at Pan Thong peanut group, Chang Han district, Roi Et province in order to improve the goal-oriented research. This project can further support the local community at Lao Dok Mai and also can increase price of product, which is unique and valuable.
7 27 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชน
ลิงค์ข้อมูล
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ, คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้นำนิสิตใน "รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาสารคาม และชุนชนวัดสามัคคี เทศบาลเมืองมหาสารคามให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการใช้แอพพลิเคชั่นระบบจองคิวผู้ป่วยนอกโรงพยาลบาลมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคิวอัจฉริยะในการจัดการ การนัดหมาย การจองคิวขึ้นมาใช้ในโรงพยาบาลมหาสารคาม และนำไปแนะนำให้กับคนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เข้าใจและสามารถใช้ระบบคิวอัจฉริยะในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับการบริการชุมชน โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์พิชิต พรรณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบคิวอัจฉริยะให้กับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน กลุ่มที่ 66 จำนวน 93 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) One community one curriculum integrated project: Smart queuing system for local community On February 27th , 2020, Academic services Center of Mahasarakham Business School, Mahasarakham University hosted “One community one curriculum integrated project entitled ‘Smart queuing system for local community’” for Village Health Volunteers at Public Health Center, Mahasarakham province. This system is made to develop the arrangement procedure, appointment and reservation for patients in community area, besides, this system can be more accurate and effective. The project was very successful as there were more than 93 people, including Village Health Volunteers, who attended this event.
6 18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปถั่วจาก"กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน"
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 และบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการแปรรูปถั่วจาก"กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน" ณ กลุ่มถั่วป่านทอง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา "โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ต่อไป #ascmbsmsu #โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า The Educational Field Trip: The procedure of peanut processing project On February 18th, 2020, Dr.Palan Jantarajaturapath, head of the project together with the committees of Academic Services Center attended and discussed the processing of peanut project at Pan Thong peanut group, Chang Han district, Roi Et province in order to improve the goal-oriented Research of fiscal year 2020. This project could further support the local community at Lao Dok Mai, Chuen Chom district, Mahasarakham province.