ข่าวกิจกรรมของฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ


ลำดับที่ วันเวลากิจกรรม/ข่าว ชื่อกิจกรรม/ข่าว ข้อความข่าวภาษาไทย ข้อความข่าวภาษาอังกฤษ
17 26 มีนาคม 2564 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโดนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ลิงค์ข้อมูล
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโดนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้เป็นผู้แทนคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม (AIC Mahasarakham) และอาจารย์ ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโดนแคน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณะฯ ได้นำนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแสดงผลงานนวัตกรรม Internet of Things หรือ IoT เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตร ซึ่งการแสดงผลงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ชุมชนและเผยแพร่การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยพิธีเปิดงานฯ ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรและนิทรรศการของหน่วยงานและสถานีเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย 5 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1 การรับปรุงบำรุงดิน, สถานีที่ 2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน, สถานีที่ 3 การเพาะพันธุ์ผัก, สถานีที่ 4 การลดต้นทุนการผลิต และสถานีที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ The 2021 Technology Transfer Day for New Production Season (Field Day) at The Learning Center for enhancing the production of agricultural products, Baan Don Khan, Wiang Saad Sub-district, Phayakkhaphum Phisai District, Maha Sarakham. On Friday, March 26th, 2021, Mahasarakham Business School (MBS), Mahasarakham University, led by Assistant Professor Dr. Kriangsak Chantinok, Associate Dean for Innovation and Academic Services as the representative of the Dean of MBS together with Assistant Professor Dr. Manirath Wongsim, Director of the Center for Agricultural Technology and Innovation. Mahasarakham Province (AIC Mahasarakham) and Dr. Sompoch Tongnamtiang have attended 2021 Technology Transfer Day for New Production Season (Field Day) at The Learning Center for enhancing the production of agricultural products, Ban Don Khaen, Wiang Saen sub-district, Phayakkhaphum Phisai District Maha Sarakham Province. By participating in this event, The students in the field of business computer had showcased Internet of Things or IoT innovations for use in facilitating agricultural tasks. This display of works is one of the main missions of the Business School and Mahasarakham University in driving innovation to the community and disseminating academic services to society and communities. Furthermore, the opening ceremony was Honored by Mr. Pramote Watthana, The director of Maha Sarakham Provincial Agricultural Center, who was assiged by the governor of Maha Sarakham Province to preside over the opening ceremony. This event aimed at encouraing farmers to start the production in this agricultural year by using techology and local wisdom based on various areas.