ขข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs


ลำดับที่ วันเวลากิจกรรม/ข่าว ชื่อกิจกรรม/ข่าว ข้อความข่าวภาษาไทย ข้อความข่าวภาษาอังกฤษ
27 25 ธันวาคม 2564 โครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน
ลิงค์ข้อมูล
โครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ขึ้น ณ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานโครางการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ โดยโครงการอบรมฯ ที่งานบริการวิชาการจัดขึ้นเป็นการตอบสนองนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มหาสารคามในการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตำแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยสนับสนุนประเภทต่างๆ ในการสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สามารถนำไปถ่ายทอดในกระบวนการปฏิบัติงาน ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในปัจจุบันผ่านการถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบของคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยหรือบทความต่างๆ รวมถึงเป็นช่องทางในการพัฒนาเพื่อก้าวหน้าเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป การขอตำแหน่งทางวิชาการถือเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของบุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากสะท้อน ให้เห็นถึงความตื่นตัวทางวิชาการ มีความพร้อมและศักยภาพด้านวิชาชีพ นอกจากเป็นการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านวิชาการอีกด้วย โดยได้เชิญ นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 37 คน
26 15 พฤศจิกายน 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยนายอาทิตย์ ภูมิแกดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยการจัดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้มีแนวทางในการนำผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะฯ ได้เชิญวิทยากร 2 คนมา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ และ นางประถม ปานสง วิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูปบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มาให้ความรู้ในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การนำวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และปฏิบัติการแปรรูปปลาดุกให้เป็นปลาดุกร้า โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน