ขข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs


ลำดับที่ วันเวลากิจกรรม/ข่าว ชื่อกิจกรรม/ข่าว ข้อความข่าวภาษาไทย ข้อความข่าวภาษาอังกฤษ
25 27 พฤศจิกายน 2564 โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า
ลิงค์ข้อมูล
โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า" ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า" ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม รองคณบดีฝ่าบบริหารและประธานโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ โดยโครงการอบรมฯ ที่งานบริการวิชาการจัดขึ้นในวันนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ลดการแพร่กระจายและลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้นำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal เพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคและเทคนิค การทำธุรกิจที่ใช้เครื่องมือด้านการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี และอาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
24 24 พฤศจิกายน 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างสรรค์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ลิงค์ข้อมูล
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างสรรค์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านโสกกาว หมู่ที่ 6 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคามขึ้น โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานโดยมีหลักการและเหตุผลที่สำคัญ คือ ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีอาชีพหลักในการทำนา เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตร นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อหารายได้ระหว่างช่วงพักจากการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อ และกลุ่มทำขนมดอกจอก ภายใต้ชื่อสินค้า “ขนมดอกจอกโสกกาว” ซึ่งปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ ไม่ได้ทำการผลิตทุกช่วงฤดูกาล เนื่องจากชุมชนจะทำการรวมกลุ่มผลิตสินค้าได้ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายและขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น ไม่เป็นที่จดจำและไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ จึงได้มีการลงพื้นที่ชุมชนและร่วมหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนของคณะฯ จึงได้จัดโครงการอบรมฯ ขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีตราสินค้าที่ทันสมัย มีบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ เป็นวิทยากร และมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 20 คน
23 13 – 14 พฤศจิกายน 25 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ
ลิงค์ข้อมูล
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting ขึ้น โดยโครงการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามใน การทำงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและเป็นดัชนีที่ชี้วัดคุณภาพและผลสำเร็จของงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ แต่จากข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐานระดับสากลยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนักหากเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณวิจัย ซึ่งนักวิจัยได้รับจากงบอุดหนุนวิจัยและงบอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยข้อจำกัดหนึ่งของนักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าว คือ ขาดประสบการณ์ ทักษะในการเขียนผลงานวิจัยหรือมุ่งเป็นงานวิจัยแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น นักวิจัยที่เคยผลิตผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลทุติยภูมิเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดสำหรับงานวิจัย สามารถที่จะช่วยยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยเรียนรู้ที่จะนำข้อมูลทุติยภูมิไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรด้วยเช่นกัน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ จึงจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิขึ้น และได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 69 คน
22 29 ตุลาคม 2564 การลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ลิงค์ข้อมูล
การลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 คณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรงานบริการวิชาการคณะฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน จำนวน 2 ชุมชน 1. ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม คณะฯ ได้เข้าพบผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนฯ โดยชุมชนบ้านโสกกาวมีอาชีพหลักในการทำนา นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อหารายได้ระหว่างช่วงพักจากการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อ และกลุ่มทำขนมดอกจอก ภายใต้ชื่อสินค้า “ขนมดอกจอกโสกกาว” ซึ่งปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ ไม่ได้ทำการผลิตทุกช่วงฤดูกาล เนื่องจากชุมชนจะทำการรวมกลุ่มผลิตสินค้าในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายและขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น ไม่เป็นที่จดจำและไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ ดังนั้น จากการร่วมหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนของคณะฯ จึงเสนอให้มีการจัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างสรรค์ตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโสกกาว หมู่ที่ 6 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 2. ชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม คณะฯ ได้เข้าพบผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนฯ โดยชุมชนบ้านหัวขัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งชุมชนอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ วิถีชีวิตการประกอบอาชีพจะมีอาชีพทำนา ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และทำขนมไทยเป็นอาชีพเสริม มีพื้นที่ว่างเปล่าจึงมีการจัดสรรให้ชาวบ้านทำการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ผลิตข้าวอินทรีย์ โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสะพานไม้แกดำเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน และจากการหารือแนวทาง การส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในครั้งนี้ คณะฯ จึงเสนอให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
21 16 ตุลาคม 2564 โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล S&P Capital IQ Pro สำหรับงานวิจัยทุติยภูมิเบื้องต้น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
ลิงค์ข้อมูล
โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล S&P Capital IQ Pro สำหรับงานวิจัยทุติยภูมิเบื้องต้น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล S&P Capital IQ Pro สำหรับงานวิจัยทุติยภูมิเบื้องต้น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในการใช้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและทันสมัยสำหรับงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันนี้งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น ในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดสำหรับงานวิจัย ข้อมูลทุติยภูมิสามารถที่จะช่วยยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักวิจัยเรียนรู้ที่จะนำข้อมูลทุติยภูมิไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือการนำบทบาทของข้อมูลทุติยภูมิที่มีผลต่องานวิจัยธุรกิจในรูปแบบงานวิจัยต่างๆ เพราะความสำเร็จของงานวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่วงการวิชาการและสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของทุกภาคส่วนได้นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ในครั้งนี้คณะฯ ได้เชิญนางสาวณิชา เหล่าเลิศวิทย์ ตำแหน่ง S&P Global Market Intelligence มาแนะนำการเข้าใช้งาน S&P Capital IQ Pro แนะนำข้อมูลและ Analytical tools ต่าง ๆ เบื้องต้นในฐานข้อมูล และการใช้งาน Microsoft office Add-in และ Mobile Application และมีคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน
20 21 สิงหาคม 2564 งานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (National Research Conference 2021 : NRC 2021)
ลิงค์ข้อมูล
งานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (National Research Conference 2021 : NRC 2021) วันที่ 21 สิงหาคม 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (National Research Conference 2021 : NRC 2021) Business Beyond The Pandemic โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกงานวิจัยของนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยได้รับความร่วมมือของ 6 ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ 1. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 5. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 6. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิทคับแคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิงส์ บรรยายพิเศษ เรื่อง Business Beyond the Pandemic และมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย จำนวน 138 ผลงาน
19 2 กรกฎาคม 2564 การลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ลิงค์ข้อมูล
การลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรงานบริการวิชาการ คณะฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ, นายพิษณุ คุณชื่น และนางสาวนฤมล พันธุชา ได้ลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 2. ชุมชนบ้านโคกเสือเฒ่า ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 3. ชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม และ 4. ชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยผลจากการลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะฯ ได้เสนอโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้แต่ละชุมชนได้โดยวัน เวลาและสถานที่การจัดโครงการฯ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนฯ จะประชุมหารือและประสานมายังงานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกครั้ง
18 20 พฤษภาคม 2564 โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร “รวยสู้วิกฤตยุคโควิค 19 กับการวางแผน ทางการเงินและการลงทุนในตลาดหุ้น” รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
ลิงค์ข้อมูล
โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร “รวยสู้วิกฤตยุคโควิค 19 กับการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในตลาดหุ้น” รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร “รวยสู้วิกฤตยุคโควิค 19 กับการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในตลาดหุ้น” รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting ขึ้น โดยโครงการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนและผู้สนใจอยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นรู้จักคุณลักษณะพื้นฐานผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น การเริ่มต้นลงทุนในหุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนแหล่งในการหาข้อมูลหุ้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม และได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ และอาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัยเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องเป้าหมายการลงทุน ทางเลือกการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองเริ่มต้นลงทุนในหุ้น เปิดพอร์ตแล้วจะซื้อหุ้นอย่างไร และอยากได้หุ้น IPO ต้องทำอย่างไร ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นนักลงทุนและผู้สนใจอยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นได้มีความรู้ในหลักการการลงทุน รู้จักคุณลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น การเริ่มต้นลงทุนในหุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนแหล่งในการหาข้อมูลหุ้นเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้ในการลงทุนของตัวเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
17 26 มีนาคม 2564 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโดนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ลิงค์ข้อมูล
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโดนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้เป็นผู้แทนคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม (AIC Mahasarakham) และอาจารย์ ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโดนแคน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณะฯ ได้นำนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแสดงผลงานนวัตกรรม Internet of Things หรือ IoT เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตร ซึ่งการแสดงผลงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ชุมชนและเผยแพร่การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยพิธีเปิดงานฯ ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรและนิทรรศการของหน่วยงานและสถานีเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย 5 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1 การรับปรุงบำรุงดิน, สถานีที่ 2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน, สถานีที่ 3 การเพาะพันธุ์ผัก, สถานีที่ 4 การลดต้นทุนการผลิต และสถานีที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ The 2021 Technology Transfer Day for New Production Season (Field Day) at The Learning Center for enhancing the production of agricultural products, Baan Don Khan, Wiang Saad Sub-district, Phayakkhaphum Phisai District, Maha Sarakham. On Friday, March 26th, 2021, Mahasarakham Business School (MBS), Mahasarakham University, led by Assistant Professor Dr. Kriangsak Chantinok, Associate Dean for Innovation and Academic Services as the representative of the Dean of MBS together with Assistant Professor Dr. Manirath Wongsim, Director of the Center for Agricultural Technology and Innovation. Mahasarakham Province (AIC Mahasarakham) and Dr. Sompoch Tongnamtiang have attended 2021 Technology Transfer Day for New Production Season (Field Day) at The Learning Center for enhancing the production of agricultural products, Ban Don Khaen, Wiang Saen sub-district, Phayakkhaphum Phisai District Maha Sarakham Province. By participating in this event, The students in the field of business computer had showcased Internet of Things or IoT innovations for use in facilitating agricultural tasks. This display of works is one of the main missions of the Business School and Mahasarakham University in driving innovation to the community and disseminating academic services to society and communities. Furthermore, the opening ceremony was Honored by Mr. Pramote Watthana, The director of Maha Sarakham Provincial Agricultural Center, who was assiged by the governor of Maha Sarakham Province to preside over the opening ceremony. This event aimed at encouraing farmers to start the production in this agricultural year by using techology and local wisdom based on various areas.