สำหรับการเข้าศึกษาต่อ
   
การเข้าศึกษาต่อ
  การเข้าศึกษาต่อ
    ระดับบัณฑิตศึกษา
    ระดับปริญญาตรี


 
 
เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ คณะการบัญชีและการจัดการ
• มีหลักสูตรที่หลากหลายครบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ
• มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
• อุปกรณ์ทันสมัยเสริมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
• มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
• ผู้ประกอบการให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต
• ดูแลเอาใจใส่นิสิตทุกคนเหมือนคนในครอบครัว


หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการจัดการ

     สาชาการจัดการการตลาด

ระดับปริญญาโท
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
     สาขาวิชาการจัดการการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
     สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต กจ.ม.
  หลักสูตรเศรษศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
   ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)


 หลักสูตร/สาขาวิชา  ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ  ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ
 สาขาวิชาการบัญชี  50,000  5,000
 สาขาวิชาการจัดการ  50,000  5,000

ระดับปริญญาโท
หลักสูตร/สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียม
ภาคการศึกษาละ
ค่าหน่วยกิต
หน่วยกิตละ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.)  10,000  20,000  2,000  2,000
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ)  20,000  40,000  2,000  2,000
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)  10,000  30,000  2,000  2,000
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต กจ.ม.  10,000  20,000  2,000  2,000
 หลักสูตรเศรษศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)  10,000  20,000  2,000  2,000


การสมัครเรียน

• ปริญญาโท
คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
2.1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าทางด้านการบัญชี
2.1.2 เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2.1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.1.5 เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พิจารณาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
2.2.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2.2.2 เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2.2.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.2.5 เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพิจารณาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

หลักฐานประกอบการสมัครการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.3 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3.4 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา
3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ถ่ายเอกสารด้านหน้า และด้านหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา
3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามแบบที่กำหนดในคู่มือการสมัครสอบ (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร (ปฏิทินการรับสมัครและประกาศรับสมัคร)

การสอบคัดเลือก
1. ทุกสาขาวิชา หมวดวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ)
2. สำหรับนิสิต บช.ม. หมวดวิชาความรู้เฉพาะทางด้านการบัญชี (การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี และระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
3. สำหรบนิสิต กจ.ม.,บธ.ม.และ ศ.ม. หมวดวิชาการใช้เหตุผล (แนว GMAT)

• ปริญญาเอก
คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2.3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาโท ทางด้านการบัญชี
2.3.2 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.3.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.3.4 เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พิจารณาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2.4.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาโทหรือ เทียบเท่าทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.4.4 เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพิจารณาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

หลักฐานประกอบการสมัครการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.7 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3.8 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา
3.9 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ถ่ายเอกสารด้านหน้า และด้านหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา
3.10 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามแบบที่กำหนดในคู่มือการสมัครสอบ (ถ้ามี)

ทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
 Top
   

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422