ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวอย่างเอกสารสมัคร

1. ภาพถ่ายผู้สมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนสะสม

4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรืออื่น ๆ

5.เอกสารชำระค่าสมัครเรียน