Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


เอกสารแบบฟอร์ม คณะการบัญชีและการจัดการดาวน์โหลดเอกสารวิชาการต่าง ๆ (ปริญญาตรี)

      แบบรายงานตัวนิสิต
      แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
      คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
      คำร้องขอลาพักการเรียน
      คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
       คำร้องขอลาออก
      คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
      คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
      คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
      เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
      เอกสารหมายเลข 1
      เอกสารหมายเลข 2
      เอกสารหมายเลข 3
      คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
      คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
      คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
      คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
      คำร้องขอเลื่อนสอบ
      คำร้องขอสำรองที่นั่ง
      บันทึกข้อความทั่วไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนิสิต (ปริญญาตรี)

      บันทึกข้อความทั่วไป
      แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มผ่อนทหาร
      แบบฟอร์มกู้ยืม กยศ.-กรอ. (กยศ.101)
      แบบฟอร์มความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา(กยศ.103)
      แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กยศ.(กยศ.102)
      แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กรอ.
      แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
      แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา
      แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/ กิจกรรม
      แบบฟอร์มโครงการ
      แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน
      แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร