Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


For Student


ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์
ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์
ระบบสำรองที่นั่งในการลงทะเบียน

ตารางเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ตารางเรียนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางสอบสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบขอยื่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบคำร้องขออนุเคราะห์ข้อมูลออนไลน์
งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต
ระบบรับข้อเสนอแนะใน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี
ระบบให้คำปรึกษานิสิต
ระบบฝึกสหกิจ

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบลงทะเบียน
สำนักวิทยบริการ
กองบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย

แบบรายงานตัวนิสิต
แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
คำร้องขอลาพักการเรียน
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
 คำร้องขอลาออก
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
คำร้องขอเลื่อนสอบ
คำร้องขอสำรองที่นั่ง
บันทึกข้อความทั่วไป

บันทึกข้อความทั่วไป
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มผ่อนทหาร
แบบฟอร์มกู้ยืม กยศ.-กรอ. (กยศ.101)
แบบฟอร์มความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา(กยศ.103)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กยศ.(กยศ.102)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กรอ.
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา
แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/ กิจกรรม
แบบฟอร์มโครงการ
แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน
แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร

แบบฟอร์มกลั่นกรองหัวข้อ
แบบฟอร์มเสนอชื่อเรื่องและแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา IS
แบบฟอร์มสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ-(IS)
แบบฟอร์มสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Th)
แบบฟอร์ขอความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
แบบฟอร์ขอความอนุเคราะห์เก็บแบบสอบถาม
แบบฟอร์มขออนุมัติขึ้นสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
แบบฟอร์มขออนุมัติขึ้นสอบวิทยานิพนธ์(Th)
แบบฟอรฺมตรวจรูปแบบคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
คำร้องลงทะเบียน th IS
แบบฟอร์มขออนุมัติลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ
แบบรายงานความก้าวหน้าและปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทำวิทยานิพนธ์
บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มเสนอชื่อเรื่องและแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา Th

แบบฟอร์มการส่งบทความตีพิมพ์
แบบฟอร์มเบิกทุนงวดที่ 1
เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ(1)
เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ