Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


รายละเอียดข่าว คณะการบัญชีและการจัดการ


โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree)

news,mbs

รายละเอียดข่าว

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree)
โครงการอบรมหลักสูตร การตลาดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Marketing)
วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
ณ ห้อง SBB 704 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)
1. ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ (กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจที่ทำธุรกิจที่พักอยู่แล้ว ที่ต้องการพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยังยืน)
2. ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถะที่แตกต่างไปจากเดิม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำธุรกิจที่พักอยู่แล้วที่ต้องการเพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
3. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม (บุคคลที่มีพื้นที่มีเอกลักษณ์ ที่ต้องการทำธุรกิจ และเพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยังยืน

เนื้อหาหลักสูตรโครงการ
สร้างผู้ประกอบการที่พักให้มีทักษะการจัดการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สามารถวางแผนธุรกิจ ออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเซิงสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางบัญชีและการตลาดที่สามารตอบโจทย์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-12 13:53:14 จำนวนผู้อ่าน : 39 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์